Спілка власників житла Києва
За ОСББ та ЖБК майбутнє!

Пояснення заповнення таблиці

Хто допоміг

Статут Спілки
Статут Спілки

“Зареєстровано”                                              “Затверджено”
Київським міськім
                                            установчими зборами
управлінням юстиції
                                         громадської організації
24 вересня 2001 року
                                   12 липня    2001 року
Реєстраційний №
  0217 – 2001 г.р.                     протокол № 1
Заступник начальника                                       Голова правління

Підпис      С.В. Нечипорук                                Підпис            І.М. СалійСТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

“Спілка власників житла Києва”

Київ - 2001


 


ПРЕАМБУЛА
      Громадська організація "Спілка власників житла Києва” (далі по тексту - СВЖ) являє собою об’єднання власників квартир, нежилих та допоміжних приміщень, які вважають, що реалізація прав громадян на житло, успішна і соціально справедлива житлова реформа в Україні можлива лише за умов самої активної участі у цій справі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельних кооперативів (ЖБК), всіх власників житла.
І. МЕТА  ДІЯЛЬНОСТІ СВЖ
1.1. Головна мета СВЖ – задоволення та захист спільних законних інтересів членів СВЖ , які базуються на участі у  врегулюванні суспільних відносин у житловій сфері, покращенні умов проживання людей, розвитку системи надання житлово-комунальних послуг, демонополізації,  удосконаленні   фінансування,  розвитку системи   управління   житлово-комунальним господарством,  поліпшенні діяльності і створення нових ОСББ
    1.2. Головним завданням СВЖ є сприяння тісної взаємодії та співпраці  ОСББ міста задля успішного  вирішення питань, які стоять перед об'єднаннями по ефективному утриманню житлових будинків та прибудинкової території, захист інтересів членів СВЖ.
 
П. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС СВЖ
                                    
   2.1. СВЖ є громадською неприбутковою організацією, створеною громадянами на добровільних засадах на основі єдності їх інтересів.
   2.2. СВЖ є  юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має відокремлене майно,   рахунки в установах банку, круглу печатку зі своїм повним найменуванням, емблему та іншу атрибутику і символіку, зразки яких затверджуються Правлінням і реєструються в установленому порядку.
   2.3. СВЖ для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді та арбітражному суді.
   2.4. СВЖ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України “Про об’єднання громадян”, законів України, що регулюють діяльність об'єднань громадян,  інших законодавчих актів України та цього Статуту.
   2.5. СВЖ здійснює свою діяльність на території Києва.
   2.6 СВЖ взаємодіє з політичними партіями, профспілковими організаціями, громадськими об'єднаннями, державними установами, приватними особами., засобами масової інформації, релігійними, доброчинними  екологічними і оздоровчими організаціями і фондами, в тому числі іноземними, іншими юридичними та фізичними особами, що своєю діяльністю сприяють вирішенню завдань СВЖ.
    2.7. СВЖ згідно з метою своєї статутної діяльності може об'єднуватись з аналогічними організаціями, що діють в інших містах та областях України, а також за кордоном, і які мають такі ж статутні цілі й завдання.
    2.8. СВЖ має право засновувати засоби масової інформації і здійснювати видавничу діяльність відповідно до чинного законодавства.
    2.9. СВЖ з метою виконання статутних завдань і цілей  має право здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статутом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.
   2.10. СВЖ утворює в районах Києва місцеві осередки, які  діють на підставі  положень, що затверджуються Правлінням. Місцеві осередки  не мають статусу юридичної особи та не підлягають реєстрації у місцевих органах влади, а легалізуються  шляхом письмового повідомлення.
   2.11. СВЖ має право одержувати добродійну допомогу від іноземних юридичних осіб, громадян та осіб без громадянства.
   2.15. СВЖ може направляти за кордон у відрядження, для стажування і на перепідготовку своїх спеціалістів для навчання й ознайомлення з досвідом організації і діяльності підприємств житлово-комунального господарства, громадських організацій за кордоном, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових контактів, а також приймати у себе іноземних спеціалістів, діяльність яких пов’язана з діяльністю Спілки.
   2.16. СВЖ має право отримувати у користування майно українських і іноземних громадян, організацій та інших фізичних і юридичних осіб.
   2.17. СВЖ представляє та захищає права та  законні інтереси  своїх членів у державних та громадській установах, організаціях і органах.
   2.16. Місцезнаходження керівних органів СВЖ: Україна, м. Київ, проспект Правди, 19/3.
   2.17. СВЖ утворюється і діятиме з місцевим статусом.
Ш. ЗАВДАННЯ СВЖ
    3.1. Для досягнення головної мети СВЖ у встановленому порядку вирішуватиме такі завдання:
• захист інтересів своїх членів у  органах державної влади, громадських та комерційних організаціях; а також у судах;
• координація зусиль та конструктивна взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування;  отримання державних дотацій та фінансування  з міського і районних бюджетів для виконання статутних  завдань по утриманню житлового фонду;
• участь у вивченні та розповсюдженні передового досвіду роботи з питань, що стосуються роботи об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в Україні, країнах ближнього і дальнього зарубіжжя;
• участь у підготовці та внесенні відповідним державним органам програм та проектів у галузі реформи житлової політики, пропозицій по вдосконаленню нормативних актів, регулюючих діяльність об'єднань співвласників будинків;
• участь у розробці проектів методичних рекомендацій для господарської діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків:
• участь у  наданні безкоштовної консультативної допомоги (юридичної, бухгалтерської, економічної, техніко-технологічної) членам СВЖ  та іншим установам з питань створення, реєстрації та господарської діяльності об'єднань співвласників будинків, економії коштів при утриманні будинку;  сприяння у проведенні з  цих питань семінарів для мешканців у масштабах міста, району, будинку; всебічній ідейній, організаційній  та матеріальній підтримці об'єднань;
• участь у підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів, які здійснюють утримання житлового фонду, співпраця з підприємствами та організаціями, які займаються обслуговуванням житла;
• участь у допомозі об'єднанням співвласників будинків у питаннях оптимального вибору підприємств, які надають комунальні послуги;
• участь у заснуванні навчально-методичних центрів по підготовці висококваліфікованих фахівців по спеціальності «управляючий об'єднанням багатоквартирного будинку» ;
 –участь у створенні комерційних підприємств по комунальному обслуговуванню, енергозбереженню, проектуванню, монтажу та здачі в експлуатацію засобів обліку, води, газу, теплової енергії;
• участь у співпраці з зарубіжними благодійними фондами для реалізації проектів у міському житлово-комунальному господарстві на основі отримання іноземних грантів і інвестицій ;
• участь у  співпраці з міжнародними організаціями з питань створення та господарської діяльності об'єднань співвласників будинків;
 –участь у  проведенні для керівників ОССБ та ЖБК семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів, інших форм обміну    досвідом;
 – участь у організації  зустрічей з відомими спеціалістами у галузі житлово-комунального господарства, підприємцями, видатними політичними діячами, вченими, діячами науки, митцями за рахунок коштів СВЖ
 • участь у проведенні культурно-масових та лікувально-оздоровчих міроприємств для членів СВЖ;
 – здійснення  іншої діяльності, яка не суперечить чинному законодавству України та статутним цілям СВЖ.

IV. ЧЛЕНСТВО В СВЖ
     4.1. Членство у СВЖ може бути індивідуальним та колективним.
     4.2. Індивідуальними членами СВЖ можуть бути громадяни, що досягли повноліття та визнають положення цього   Статуту.
     4.3. Індивідуальним членам СВЖ видається на підтвердження їх членства посвідчення
     4.4. Колективними членами СВЖ можуть бути  колективи юридичних осіб та об'єднання громадян, які виявили бажання  вступити в  СВЖ.
     4.5. Прийняття у члени СВЖ здійснюється Правлінням СВЖ за умови  визнання положень установчих документів СВЖ, визнання її цілей,  сприяння діяльності СВЖ;                                       
     4.6.Прийом членів до СВЖ та їх виключення здійснюється:
-  індивідуальних членів - за їх письмовою заявою;                    
- - колективних членів -- за письмовим зверненням керівного органу об'єднання;
      4.7. Члени СВЖ мають право:
- брати участь в заходах, які здійснюються СВЖ;
- вносити пропозиції, звертатися із запитаннями, заявами, проханнями, скаргами до керівних органів СВЖ з питань, що пов'язані з її діяльністю, вимагати відповідей;
- обирати та бути обраними до складу керівних органів СВЖ;
- отримувати інформацію про діяльність СВЖ;
-  бути членом будь-яких інших легалізованих об'єднань громадян. Якщо статутні цілі таких об'єднань по ряду напрямків співпадають з цим Статутом, то член СВЖ повідомляє про це Правління;
- одержувати  консультації з  різних питань житлово-комунального господарства.
     4.8. Члени СВЖ зобов'язані:
-    виконувати вимоги цього  Статуту та інших документів СВЖ, рішень його керівних  органів;
-    брати активну участь у діяльності  СВЖ;
-    надавати усю можливу допомогу членам Спілки у виконанні поставлених перед ними завдань;
-    узгоджувати з керівництвом СВЖ свої дії у взаємовідносинах з третіми особами, якщо вони стосуються інтересів СВЖ;                              
     4.9. Член СВЖ може бути виключений з організацій СВЖ, якщо він не бере участі у її діяльності, не виконує обов'язків члена СВЖ, своїми діями або бездіяльністю завдає шкоди репутації СВЖ, її фінансовому стану. Рішення про виключення приймається Правлінням простою більшістю голосів.
     4.10. Колективних членів у стосунках з СВЖ та в органах СВЖ представляють їх уповноважені особи, що діють на підставі довіреності.
     4.11. Члени СВЖ забезпечують на добровільних засадах фінансування програм СВЖ.
     4.12.  Незалежні  колективні члени СВЖ можуть функціонувати під егідою СВЖ. При цьому вони користуються всіма послугами та пільгами, що може надати СВЖ. Вони також мають право використовувати символіку СВЖ на основі відповідного з нею договору.
V. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ  СВЖ                            .
      5.1. Місцеві осередки створюються за територіальним принципом при наявності не менш ніж 3 осіб.
      5.2  Місцевий осередок обирає своє правління,  його голову і заступників. Працює  на принципах самоврядування. Може розробляти своє Положення, яке не суперечить цьому Статуту, кошторис доходів і витрат.  Голова місцевого осередку має постійне місце у Правлінні СВЖ. Місцевий осередок активно співпрацює з депутатами райради з метою їх  залучення   до вирішення нагальних питань житлового господарства району; проводить підготовчу роботу для створення комерційних підприємств по комунальному обслуговуванню груп будинків.
      5.3. Органами управління СВЖ є: Загальні збори,  Правління.
      5.4.. Вищим органом СВЖ є Загальні збори її членів (далі - Збори).  Делегати Зборів  обираються на загальних зборах місцевих осередків  згідно норми представництва, яке затверджується Правлінням.     
      5.5. Збори скликаються Правлінням СВЖ не рідше, ніж один раз на рік.
      5.6. Позачергові Збори скликаються за рішенням Правління, Ревізійної комісії, або за вимогою однієї третини місцевих осередків.
      5.7. Збори  скликаються для обговорення та прийняття рішень з наступних питань:
- затвердження Статуту;
- внесення змін та доповнень до Статуту СВЖ;
- заслуховування та затвердження звітів Правління та Ревізійної комісії
- визначення основних перспективних напрямків діяльності СВЖ;
- обрання та відкликання членів Правління та Ревізійної комісії
- прийняття рішення про саморозпуск або реорганізацію СВЖ.
- реалізації права власності на майно та кошти СВЖ.
      5.8. Збори правомочні приймати рішення за умови наявності кворуму, тобто якщо на них присутні більш як половина обраних делегатів СВЖ. Усі рішення приймаються шляхом  відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувало більше  половини присутніх делегатів СВЖ. Рішення Зборів, прийняті з додержанням викладеного порядку, є обов'язковими для всіх членів та керівних органів СВЖ.             
      5.9. Керівним органом СВЖ, що діє в період між Зборами є Правління СВЖ.
      5.10 Правління обирається терміном на три роки
      5.11. До складу Правління СВЖ входять за посадою голови місцевих осередків, інші члени СВЖ. Кількість членів Правління визначають Збори.  Члени Правління СВЖ здійснюють свою діяльність на громадських засадах.
      5.12. Правління СВЖ:
- затверджує принципи використання коштів та кошторис СВЖ;
- обирає із свого складу та відкликає Голову Правління, його заступника-Керуючого справами СВЖ;
- заслуховує та погоджує  річні звіти Голови Правління,  затверджує перспективні плани;
- розглядає питання поточної діяльності СВЖ та виносить по них рішення;
- затверджує штатний розклад;                                     
- приймає рішення про скликання загальних зборів СВЖ,  встановлює норму представництва на Збори,  затверджує порядок денний;
-   спрямовує практичну діяльність місцевих осередків СВЖ у період між Зборами;
-   встановлює структуру, строки та обсяг звітності місцевих осередків;
-   створює постійні або тимчасові робочі комісії з певних питань діяльності СВЖ;
-   вирішує інші питання діяльності СВЖ
      5.13.Правління правомочне приймати рішення за умови наявності кворуму, тобто якщо на його засіданні присутні більш, як половина його членів. Рішення приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за нього проголосували більше половини присутніх.
      5.14. Очолює Правління Голова Правління, який обирається Правлінням на строк повноважень Правління простою більшістю голосів з числа його членів.
      5.15. Голова Правління СВЖ:
- розробляє стратегічні напрямки розвитку СВЖ;
- дбає про зростання авторитету СВЖ у місті та в Україні;
- здійснює загальне керівництво СВЖ;
- організовує роботу Правління, затверджує річні плани роботи;
- виносить питання на розгляд Правління та головує на його засіданнях;
- без довіреності представляє СВЖ на всіх рівнях;
- головує на щорічних Зборах;
- підтримує стосунки з громадськими організаціями інших країн, запрошує та приймає зарубіжні делегації;                      
- займається питаннями взаємодії з міською радою депутатів і міськдержадміністрацією.
      5.16.Заступник Голови Правління - Керуючий справами обирається із членів Правління на строк повноважень Правління:
-    здійснює повсякденне керівництво штатним  апаратом СВЖ, видає розпорядження по всіх питаннях роботи СВЖ;
-    розпоряджається майном і коштами СВЖ;
-    організує та координує роботу місцевих осередків СВЖ;                                                              
-    діє без довіреності від імені СВЖ;
-    забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності СВЖ;
-    приймає на роботу та звільняє з роботи працівників штатного  апарату СВЖ;
-    розподіляє та затверджує обов'язки між штатними працівниками СВЖ;       
-    заміщає Голову Правління у разі його відсутності;    
-    виконує інші функції, що випливають із цього  Статуту та чинного законодавства.
      5.17. Чергові засідання Правління СВЖ скликаються не рідше шести разів на рік, а позачергові – за ініціативою Голови Правління,  його заступника-Керуючого справами, або місцевого осередку.
      5.18. Контроль за  діяльністю СВЖ та його керівних органів здійснює Ревізійна Комісія, що обирається на Загальних Зборах терміном на три  роки. Голова Ревкомісії обирається простою більшістю голосів. Кількісний склад Ревізійної комісії визначається Зборами.
      5.19. До функцій Ревізійної Комісії відноситься перевірка щорічного фінансового звіту СВЖ, також інші питання, що пов'язані з контролем діяльності СВЖ.
Ревізійна комісія:
 - здійснює контроль за діяльністю СВЖ і представляє звіти Зборам ;
- вимагає від посадових осіб СВЖ подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів;
-   направляє результати перевірок Правлінню СВЖ.  
   5.20 Ревізійна Комісія в своїй діяльності підзвітна Загальним Зборам
   5.21. Рішення органів СВЖ не повинні у будь-який спосіб обмежувати власну діяльність членів СВЖ. Якщо таке рішення все ж таки прийнято, член СВЖ має право його не виконувати.
VI. КОШТИ СВЖ
        6.1 Кошти СВЖ утворюються за рахунок фінансових внесків організацій, підприємств, українських та іноземних громадян та юридичних осіб, а також за рахунок:
-  благодійних внесків, пожертв;
- відрахувань від прибутку підприємств та організацій, які створені СВЖ або створені за участю СВЖ;
- надходжень  від  членів;
-    інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.
-     6.2. Внески до СВЖ можуть здійснюватись грошима, матеріальними цінностями, роботами та послугами шляхом передачі СВЖ  відповідних коштів, майна, надання послуг.
      6.3. Кошти СВЖ знаходяться в її повному розпорядженні та використовуються на її статутні цілі.
      6.4. СВЖ, створені нею підприємства та організації можуть мати у власності будинки, споруди,  майно виробничого, культурно-просвітнього та оздоровчого призначення, грошові кошти, акції, інші цінні папери й інше майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності СВЖ. У власності СВЖ можуть бути також видавництва, інші підприємства, благодійні заклади, створювані за рахунок коштів СВЖ.
     6.5. СВЖ є власником майна, що їй належить, здійснює відповідно до чинного  законодавства володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в її власності згідно з цілями своєї статутної діяльності і призначенням майна.
      6.6. Використання коштів СВЖ здійснюється:
-    для реалізації статутних завдань;
-    придбання акцій підприємств, що створюються та розширяються, за рахунок коштів СВЖ;
-    на видавничу,  іншу діяльність, створення об'єктів  соціальної сфери, додаткових робочих місць, підвищення зайнятості населення та т.ін. На  ці ж цілі можуть направлятись кошти, що отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
     6.7.СВЖ самостійно встановлює розмір та форму використання коштів, напрямки благодійної допомоги. Кошторис розробляється Правлінням та затверджуються Загальними Зборами. 
     6.8. Витрати, що пов'язані з діяльністю СВЖ та утриманням її штатного  апарату, здійснюються за рахунок коштів СВЖ.
     6.9. Особи, що спричинили матеріальну шкоду СВЖ, компенсують її добровільно або у примусовому порядку, передбаченому чинним законодавством України.
VII. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
      7.1. СВЖ веде облік результатів діяльності, веде оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність.
      7.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Головного бухгалтера СВЖ, компетенція якого визначена чинним законодавством.
       7.3. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.
       7.4. Річний звіт  СВЖ та фінансовий звіт  складаються не пізніше ніж через 2 місяці після закінчення фінансового року і з висновком Ревізійної комісії мають бути подані на затвердження Правління, що скликається не пізніше, як через 1 місяць після закінчення терміна для складання звіту.
       7.5. СВЖ та її посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.
 VIII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СВЖ
        8.1. Припинення діяльності СВЖ може бути здійснене шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
        8.2. Реорганізація СВЖ здійснюється за рішенням Загальних Зборів СВЖ. У разі реорганізації вся сукупність прав та обов’язків СВЖ переходить до правонаступника.
        8.3. Ліквідація СВЖ здійснюється у випадках:
- прийняття відповідного рішення Загальних Зборів  СВЖ;
- за рішенням суду (арбітражного, третейського) в випадках, передбачених чинним законодавством.
      8.4. Майно СВЖ у разі ліквідації використовується на її статутні завдання і не може розподілятись між членами СВЖ.
IX. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ СВЖ
      9.1. Зміни та доповнення до статуту  вносяться рішенням Зборів  членів СВЖ. Про внесені зміни та доповнення СВЖ повідомляє реєструючий орган у порядку і строки, встановлені чинним законодавством


 
Головна сторінка
Господарська Асоціація ОСББ, ЖБК Києва
Екс пертна рада
Виборча програма
"Новий" закон ОСББ
"Чорний" закон
Діяль ність
Ство рення ОСББ
Корисні орга нізації
Вивіз сміття
Тари фи
Моно полісти КЖКХ
Реформа ЖКГ
Земля