Спілка власників житла Києва
За ОСББ та ЖБК майбутнє!

Законопроект обговорення № 1581-д

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Висновок

Петиція

Закон 417

Закон № 1198-VII

Резерв

Резерв
Закон № 1198-VII

Обовязково уясніть для себе - що таке "договір приєднання".
Вам його підписувати, як власнику квартири.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України

щодо удосконалення розрахунків за енергоносії

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Пункт 3 частини першої статті 1 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2010 p., № 49, ст. 571; 2012 р., № 7, ст. 53; 2013 р., № 40, ст. 537) доповнити словами "а також тарифи на послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для суб’єктів, які є виконавцями цих послуг".
2. У Законі України "Про житлово-комунальні послуги"
(Відомості Верховної Ради України, 2004 p., № 47, ст. 514; 2012 р., № 12-13, ст. 76):
1) пункт 4 статті 7 після слів "житлово-комунальних послуг" доповнити словами "(крім послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)";
2) у пункті 1 частини першої статті 13 слова "централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення" замінити словами "централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)";
3) статтю 19 після частини третьої доповнити двома новими частинами такого змісту:
"4. Виконавцем послуг з централізованого опалення та послуг з централізованого постачання гарячої води для об’єктів усіх форм власності є суб’єкт господарювання з постачання теплової енергії (теплопостачальна організація).
5. Виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води та послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для об’єктів усіх форм власності є суб’єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення".

У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною шостою;
4) статтю 26 доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Договір на надання послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що укладається виконавцем із споживачем - фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, є договором приєднання";
(Витяг зі ст. 634 ЦК України наданий нижче)

5) частину першу статті 27 після слів "житлово-комунальних послуг" доповнити словами "(крім послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)";
6) у статті 29:
частини першу та другу після слів "житлово-комунальних послуг" доповнити словами "(крім послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)";
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"3. Договір на надання послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з централізованого постачання гарячої води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у багатоквартирному будинку укладається між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та виконавцями цих послуг".
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
3. Підпункт 2 пункту "а" статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2010 р., № 49, ст. 571; 2012 р., № 7, ст. 53; 2013 р., № 40, ст. 537) після слів "захоронення побутових відходів" доповнити словами "послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)".
4. У Законі України "Про теплопостачання"
(Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373 із наступними змінами):
1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
"гарантований постачальник - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про засади функціонування ринку природного газу";
"поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу (далі - рахунки із спеціальним режимом використання) - рахунки теплопостачальної організації, відкриті в уповноваженому банку і призначені для зарахування коштів, що вносяться споживачами теплової енергії, для виробництва якої повністю або частково використовується природний газ, що постачається гарантованим постачальником";
"уповноважений банк - визначений Кабінетом Міністрів України банк, що обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу";
2) доповнити статтею 19-1 такого змісту:
"Стаття 19-1. Порядок розрахунків за теплову енергію, для виробництва якої використовується природний газ, що постачається гарантованим постачальником
Оплата теплової енергії, для виробництва якої повністю або частково постачається природний газ гарантованим постачальником, здійснюється споживачами теплової енергії шляхом перерахування коштів на рахунки із спеціальним режимом використання, які відкривають теплопостачальні організації в уповноваженому банку. Оплата теплової енергії шляхом перерахування коштів на інші рахунки забороняється.
Оплата споживачем теплової енергії шляхом перерахування коштів на рахунок із спеціальним режимом використання є обов’язковою умовою договору на постачання теплової енергії, укладеного між теплопостачальною організацією та споживачем теплової енергії.
Кошти, що надійшли на рахунки із спеціальним режимом використання, перераховуються банками згідно з порядком розподілу коштів, затвердженим Кабінетом Міністрів України, виключно на рахунок:
гарантованого постачальника;
теплогенеруючої організації;
теплопостачальної організації;
теплотранспортуючої організації.
Цим порядком також визначається механізм перерахування коштів такими організаціями для проведення розрахунків з гарантованим постачальником за весь обсяг спожитого природного газу.
На кошти, що перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями гарантованого постачальника, теплогенеруючих, теплопостачальних та теплотранспортуючих організацій.
Операції на поточних рахунках із спеціальним режимом використання не підлягають зупиненню".
5. У статті 18 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"
 (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 48, ст. 566; 2013 р., № 2, ст. 6):
1) частину сьому після слова "Споживачі" доповнити словами "крім теплогенеруючих організацій";
2) доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
"11. Теплогенеруючі організації, що купують природний газ у гарантованого постачальника для виробництва теплової енергії, оплачують вартість спожитого природного газу з урахуванням особливостей, визначених у статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України   
О.ТУРЧИНОВ
м. Київ  10 квітня 2014 року
№ 1198-VII

       
Витяг зі ст. 634 ЦК України

Стаття 634. Договір приєднання

 1. Договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

 2. Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася, якщо вона позбавляється прав, які звичайно мала, а також якщо договір виключає чи обмежує відповідальність другої сторони за порушення зобов'язання або містить інші умови, явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася. Сторона, яка приєдналася, має довести, що вона, виходячи зі своїх інтересів, не прийняла б цих умов за наявності у неї можливості брати участь у визначенні умов договору.

 3. Якщо вимога про зміну або розірвання договору пред'явлена стороною, яка приєдналася до нього у зв'язку зі здійсненням нею підприємницької діяльності, сторона, що надала договір для приєднання, може відмовити у задоволенні цих вимог, якщо доведе, що сторона, яка приєдналася, знала або могла знати, на яких умовах вона приєдналася до договору.

  
Головна сторінка
Господарська Асоціація ОСББ, ЖБК Києва
Екс пертна рада
Виборча програма
"Новий" закон ОСББ
"Чорний" закон
Діяль ність
Ство рення ОСББ
Корисні орга нізації
Вивіз сміття
Тари фи
Моно полісти КЖКХ
Реформа ЖКГ
Земля