Спілка власників житла Києва
За ОСББ та ЖБК майбутнє!

ЗУ Про кооперацію

Законопроект КМ 8474 щодо ОСББ

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Висновок експертного управління

Подання Комітету ВР
Пояснювальна записка
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку"1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку" розроблено на виконання доручення Президента України від 13.10.2010 № 1-1/2427 у частині удосконалення нормативно-правової бази щодо створення і функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

2. Мета і шляхи її досягнення
З метою здійснення державної політики у сфері реформування житлово-комунального господарства, підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів Законом України від 24 червня 2004 року № 1869-IV (із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 11 червня 2009 року № 1511 – VI) було затверджено Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (далі – Програма).
Одним з пріоритетних завдань Програми є запровадження ефективних форм управління житловими будинками. Вирішення зазначеного завдання забезпечується насамперед створенням об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ), діяльність яких регламентується Законом України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (далі – Закон).
Вивчення практики функціонування ОСББ переконливо доводить, що створення таких об’єднань більш повною мірою забезпечує реалізацію співвласниками багатоквартирних будинків своїх майнових прав, надає їм можливість реально впливати на ефективність утримання та обслуговування житла, а також загалом на якість надання житлово-комунальних послуг. Механізм колегіального прийняття рішень сприяє раціональнішому  використанню об’єднаннями грошових коштів співвласників, дозволяє спрямовувати їх на вирішення нагальних проблем утримання будинків, таких як ремонти дахів, внутрішньобудинкових систем електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення, впровадження енергозберігаючих заходів тощо.
Забезпечується термінологічна узгодженість закону про ОСББ з цивільним законодавством, зокрема:
термін "загальне та неподільне майно" замінюється просто на "спільне майно",
термін "житловий комплекс" замінюється на "багатоквартирний будинок".
термін "балансоутримання" змінюється на термін "управління будинком".
Прямо врегульовано питання самостійного забезпечення об'єднанням своїх потреб в утриманні й експлуатації будинку, а також стосунків з виробниками і виконавцями житлово-комунальних послуг.
Також передбачається, що ОСББ оплачують холодну та гарячу воду, теплову та електричну енергію, природний газ, комунальні послуги та послуги з утримання будинків за цінами (тарифами), встановленими для населення.
У законопроекті прямо передбачається, що пільги та субсидії поширюються на внески співвласників, що сплачуються в ОСББ.
Встановлюється, що придбане за кошти співвласників майно є їх спільною власністю, а не власністю об'єднання як юридичної особи. Завдяки цьому буде забезпечено збереження обладнання в будинку у спільній власності співвласників під час ремонту/заміни такого обладнання.
Прямо визначено порядок голосування на загальних зборах (на сьогодні він визначається лише типовим статутом, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу).
Прямо передбачено можливість та визначено загальний порядок проведення письмового опитування для випадків, якщо загальні збори не відбулися через відсутність кворуму
Оскільки Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» є базовим законом, відповідно до якого відбувається створення, діяльності та ліквідації ОСББ в Україні, вищезазначені недоліки вимагають якнайшвидшого перегляду і виправлення.
Проблеми, які пропонується розв'язати шляхом прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку», зумовлені недосконалістю законодавства, яким повинні керуватися у своїй діяльності органи державної влади та місцевого самоврядування під час здійснення своїх повноважень щодо створення, діяльності та ліквідації ОСББ.

3. Правові аспекти

Нормативно-правові акти, що діють у цій сфері:
Основними нормативно - правовими актами у цій сфері є Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, Закон України „Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку” від 29 листопада 2001 року №2866 – ІІІ та постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002  №.1521 “Про реалізацію Закону України  „Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку”.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку" не потребує  виділення додаткових коштів із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів
Проект акта погоджено ДПА, Держкомземом, без зауважень,  Мінфіном, із зауваженнями які враховано та отримано висновок Мінґюсту.
  На виконання витягу з протоколу №22 засідання Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року відпрацьовано та погоджено без зауважень з Держкомпідприємництва та Урядовим уповноваженими з питань дерегуляції господарської діяльності Бродським М.Ю.

6. Регіональний аспект
Проект Закону України не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції
У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення
Проект Закону розміщено на веб-сайті Мінжитлокомунгоспу для  проведення консультацій із громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів
Проект  Закону України  не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів
Прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку» дозволить:
- підвищити ефективність впровадження заходів із створення та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирного будинку;
- ефективніше використовувати кошти державного та місцевих бюджетів на створення та діяльність об’єднань співвласників багатоквартирного будинку;
- створити сприятливі умови для залучення небюджетних коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства, а також ефективний механізм подальшого реформування галузі через залучення іноземних інвестицій, кредитів, коштів фізичних і юридичних осіб;
- скоротити питомі показники використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг;
- підвищити якість комунальних послуг, що надаються споживачам.
Показниками результативності запропонованого Закону є:
- своєчасність і повнота виконання заходів, передбачених Загальнодержавною програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 – 2014 роки;
- створення системи ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства;
- збільшення загальної кількості утворених об’єднань співвласників багатоквартирних будинків або інших форм самоорганізації населення;
- зростання частки суб'єктів господарювання недержавної і не комунальної форм власності на ринку житлово-комунальних послуг.Перший заступник Міністра
 регіонального розвитку,
будівництва та житлово-
комунального господарства                                                   Ю.Є. Хіврич«____» ____________2011 р.


 
Головна сторінка
Господарська Асоціація ОСББ, ЖБК Києва
Екс пертна рада
Виборча програма
"Новий" закон ОСББ
"Чорний" закон
Діяль ність
Ство рення ОСББ
Корисні орга нізації
Вивіз сміття
Тари фи
Моно полісти КЖКХ
Реформа ЖКГ
Земля