Спілка власників житла Києва
За ОСББ та ЖБК майбутнє!

Договір

Договір для членів Асоціації
Договір

ДОГОВІР ПІДРЯДУ №

 

на перевезення твердих побутових відходів ( ТПВ)

 

дворового сміття та будівельного сміття для подальшої переробки на сортувальній лінії

 

 

 

  

 

„ __ ” ___________ 2013 року                                                                          м. Київ

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю  «ВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМС», що діє на підставі Статуту,  в особі Генерального директора Громико Микити Григоровича, в подальшому «Виконавець» з однієї сторони та _____________________________________

___________________________,  в особі _________________________________________

___________________________, що діє на підставі ________________, з іншої сторони, в подальшому «Замовник», уклали цей Договір про наступне:

 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.            Мета договору – раціональне використання коштів споживачів, забезпечення кваліфікованого, якісного та своєчасного надання послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відходів, дотримання належного  санітарного стану та утримання спеціально відведених місць чи об’єктів  для збирання ТПВ у відповідності до вимог чинного законодавства.

1.2.            Виконавець бере на себе виконання робіт по встановленню контейнерів заглибленого типу MOLOK для накопичення ТПВ, збору та вивезенню відходів, утримання контейнерних майданчиків у належному санітарному стані, а Замовник зобов’язується сплатити за надані послуги встановлену цим договором плату.

1.3.            Розрахунки накопичення ТПВ та сума за збір та перевезення  визначаються актами виконаних робіт, що складаються Виконавцем на підставі щодобових реєстрів вивозу  ТПВ.

1.4.            Сторони домовились про те, що Виконавець надає Замовнику в користування контейнери поглибленого типу MOLOK для накопичення ТПВ, про що підписується відповідний акт приймання - передачі.

1.5.            Передача контейнерів здійснюється відповідальними представниками Сторін шляхом підписання Акту приймання-передачі. Контейнери вважаються наданими з моменту підписання Акту приймання-передачі.

 

 

 

2.ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна вартість послуг по збору та вивезенню ТПВ на момент укладання цього Договору становить 48 грн. за 1м3 ТПВ в т.ч. ПДВ. Орендна плата за користування контейнерами заглибленого типу MOLOK для накопичення ТПВ становить 100 грн. в місяць за один контейнер, в т.ч ПДВ. Вказана сума є еквівалентом суми _______ Євро на дату затвердження Виконавцем форми цього договору відповідно до офіційного Національного банку України. В разі зміни офіційного курсу Євро, встановленого Національним банком України, більш ніж на _______, орендна плата підлягає відповідному корегуванню Виконавцем  без погодження з Замовником.   Загальна вартість послуг по збору та вивезенню ТПВ складається з Тарифу та вартості послуг Виконавця. При зміні тарифів Замовник робить перерахунки в оплаті з дня введення їх в дію.

2.2. Розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць. Оплата за послуги перевезення ТПВ та оренди контейнерів вноситься не пізніше 5-го числа наступного місяця .

2.3.Виконавець веде щодобові реєстри вивезених з території Замовника ТПВ, на підставі яких складаються акти виконаних робіт за місяць.

2.3.До 3-го числа місяця, наступного за розрахунковим, Виконавець складає  акт виконаних робіт в 2-х примірниках. Замовник протягом 2-х робочих днів з моменту отримання, зобов’язаний перевірити та підписати акти.

2.4.            Орендна плата за користування контейнерами нараховується та включається до рахунку за послуги по перевезенню та переробці ТПВ з моменту початку надання послуги з перевезення ТПВ спеціалізованими машинами Виконавця. Порядок оплати орендної плати за користування контейнерами проводиться згідно умов Договору.

 

 

 

3.                  ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1.Загальні обов’язки:

3.1.1.      Сторони у своїй діяльності керуються Законом України „ Про житлово-комунальні послуги”, Законом України „Про відходи”, нормативними і законодавчими актами, правилами та інструкціями, які регламентують порядок поводження з ТПВ.

3.2.            Замовник зобов’язується:

3.2.1.      Надавати  щомісячно (на 25 число попереднього місяця) Виконавцю реєстри прогнозованих об’ємів ТПВ, а у разі необхідності встановлення додаткових контейнерів – зазначати відповідну потребу та місця їх встановлення .

3.2.2.      У місцях встановлення контейнерів забезпечити вільний доступ до них спеціалізованими машинами для здійснення маневру розвантаження контейнерів.

3.2.3.      Складати та підписувати акти виконаних робіт в терміни, визначені Договором.

3.2.4.      В визначені Договором терміни здійснювати оплату за послуги по збору та вивезенню ТПВ.

3.2.5.      Вести роботи зі своєчасного усунення обґрунтованих зауважень спільних комісій, не порушувати умови Договору .

3.2.6.      Отримати та забезпечити постійну наявність усіх дозвільних документів, які передбачені законодавством для встановлення контейнерів та збору ТПВ на території надання послуг (на території встановлення контейнерів).

3.2.7.      Користуватися контейнерами відповідно до умов цього Договору та їх цільового призначення.

3.2.8.      Не передавати контейнери третім особам, без отримання письмової згоди на це від Виконавця.

3.2.9.      Відшкодувати Виконавцю усі фактичні витрати, необхідні для виконання даного Договору.

3.2.10.  Після закінчення строку користування контейнерами повернути їх у 5 денний термін разом за Актом передачі - приймання. Повернення контейнерів здійснюється відповідальними представниками Сторін. Контейнери повинні бути передані у справному стані з урахуванням нормального фізичного зносу, пов'язаного із впливом часу та цільовим використанням контейнерів.

3.3.            Виконавець зобов’язується:

3.3.1.      Отримувати від Замовника щомісячні реєстри прогнозованих об’ємів ТПВ.

3.3.2.      Забезпечувати встановлення контейнерів заглибленого типу MOLOK, вивіз ТПВ за переліками та графіками, спеціально обладнаним та пристосованим для цього транспортом, в разі його тимчасової відсутності – автотранспортом з закритим кузовом , або іншого покриття ( тенту ) передбачивши такий комплекс послуг:

3.3.2.1.         - збирання ТПВ;

3.3.2.2.         - вивезення ТПВ, згідно до затверджених графіків;

3.3.2.3.         - відновлення контейнерів;

3.3.2.4.         - виготовлення та встановлення контейнерів.

Поводження з ТПВ проводиться відповідно до норм чинного законодавства, Порядку організації збирання та вивезення твердих побутових відходів від населення, схеми санітарної очистки та місцевими програмами поводження з ТПВ.

Терміни виконання послуг обумовлюються цим договором та на підставі затверджених  графіків вивозу ТПВ.

3.1.1.      Належним чином, в обумовлені Договором терміни, проводити звірку з Замовником та підписувати акти виконаних робіт.

3.1.2.      Вести роботи зі своєчасного усунення обґрунтованих зауважень спільних комісій.

3.1.3.      Забезпечити місця збору ТПВ спеціально обладнаними для того контейнерами заглибленого типу MOLOK та ознайомити Замовника з правилами їх технічної експлуатації .

3.1.4.      Надавати інформаційне та консультаційне сприяння Замовнику щодо порядку правильної експлуатації контейнерів та здійснювати перевірку порядку використання контейнерів у відповідності до умов цього Договору.

3.1.5.      На території надання послуг, у випадку утворення звалища ТПВ на контейнерному майданчику, що виникло через зрив графіка перевезення ТПВ, ліквідувати звалища у термін до 24 годин ( в робочі та неробочі часи, вихідні та святкові дні). За власні кошти самостійно здійснює загрузку та вивіз  відходів, що накопичилися на майданчиках для збору відходів.

3.1.6.      Відповідати за технічний і санітарний стан контейнерів, контейнерних майданчиків в частині своєчасного вивезення відповідно до затверджених графіків. Відновляти контейнери.

3.1.7.      Утримувати спеціально відведені місця та об’єкти для збирання ТПВ у відповідності до вимог санітарних норм.

 

 

 

4.                  ПРАВА СТОРІН

4.1.            Замовник  має право:

4.1.1.      Контролювати  графіки вивозу, якість,  повноту    виконання  робіт шляхом складання 2-х сторонніх актів.

4.1.2.      Надавати приписи  “Виконавцю” на усунення недоліків, виявлених в процесі контролю виконання замовлення.

4.1.3.      Представляти інтереси територіальної громади, якій надаються послуги, перед «Виконавцем».

4.1.4.      Заслуховувати звіти Виконавця про виконання послуг, пов’язаних зі збиранням та вивезенням твердих побутових відходів.

4.1.5.      Здійснювати контроль за належним утриманням, згідно санітарних норм, спеціально відведених місць та об’єктів  для збирання ТПВ.

4.1.6.      Викликати представників «Виконавця» для складання протоколів про  правопорушення при :

4.1.6.1.                       - невиконанні графіків вивозу відходів;

4.1.6.2.                       - порушені санітарного стану контейнерних майданчиків;

4.1.6.3.                       - накопиченні відходів внаслідок порушення графіків вивозу ТПВ.

4.1.7.       Вимагати від Виконавця проведення поточного ремонту контейнерів,

4.1.8.      Замовник має переважне право перед третіми особами, щодо придбання контейнерів у власність.

4.1.9.       Викупити (повністю або частково) контейнери в порядку та на умовах‚ передбачених згодою Сторін, що оформлюється окремим договором.

4.1.10.  У разі невиконання умов або неналежного виконання взятих на себе зобов'язань  за цим Договором Замовник має право достроково розірвати даний Договір, письмово повідомивши «Замовника» за один місяць до його розірвання.

3.1.             Виконавець має право:

3.1.1.       Надавати пропозиції Замовнику щодо розвитку інфраструктури територій, де розташовані контейнерні майданчики ,  обслуговування  яких здійснює .

3.1.2.       Вносити пропозиції Замовнику з покращення  надання даних житлово-комунальних послуг.

3.1.3.        Достроково розірвати договір, письмово повідомивши «Замовника» за два місяці до його розірвання з наданням обґрунтування своєї відмови, враховуючи вимоги законодавства України.

3.1.4.       Встановлені контейнери є власністю Виконавця та залишаються нею протягом всього терміну дії Договору.

3.1.5.      Збільшувати  плату за користування контейнерами протягом строку дії даного Договору, за умови письмового попередження про це Замовника за 30 календарних днів до введення в дію нової плати, за винятком ситуації, передбаченої у п. 2.1. цього Договору.

 

 

 

4.                  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1.             Сторони несуть відповідальність за невиконання взятих на себе зобов’язань по цьому договору у відповідності з його умовами і діючим законодавством України.

4.2.            Сторони не несуть відповідальності по даному договору, якщо:

4.2.1.      В період дії даного договору відбулись зміни в діючому законодавстві, які виключають можливість його виконання;

4.2.2.      Невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення даного договору в результаті обставин надзвичайного характеру. До таких обставин відносяться: повені, землетруси та інші явища природи, а також військові дії та інші обставини, що знаходяться поза розумним контролем учасників Договору і це підтверджено рішенням виконавчого комітету.

Сторона,  для якої виникли умови неможливості виконання обов’язків  за даним договором, зобов’язана негайно сповістити іншу Сторону про настання й закінчення вищевказаних обставин.

4.3.            Сторони не несуть матеріальної відповідальності й не покривають  завданих збитків повністю або частково та не компенсують завдані реальні збитки майну, якщо вони нанесені в результаті:

4.3.1.      Стихійних лих, пожежі;

4.3.2.      Громадянських заворушень, страйків, військових дій та інше.

4.4.            За затримку оплати послуг Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання грошового зобов’язання за кожен день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати. Сума пені зазначається окремою строчкою у рахунку. Замовник, якщо допустив прострочення виконання грошового зобов’язання, на вимогу Виконавця зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення , а також три проценти річних.

4.5.            У разі дострокового розірвання Договору з ініціативи Замовника, останній попереджає Виконавця за місяць та сплачує Виконавцю штраф у розмірі сумі гривень, яка еквівалентна сумі 4000 євро (відповідно офіційному курсу, встановленому НБУ на дату дострокового розірвання Договору) за кожен встановлений контейнер, що не передбачає перехід права власності на них, та не звільняє Замовника від обов’язку повернути контейнери Виконавцю у належному технічному стані.

4.6.            За прострочення грошових зобов’язань Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми зобов’язання за кожен день такого прострочення.

3.1.            У разі пошкодження або знищення контейнерів, внаслідок порушення правил використання чи інших навмисних дій Замовника, що доведено в судових органах, останній відшкодовує Виконавцю заподіяні цими діями збитки в повному обсязі, та сплачує штраф у розмірі 1000,00 гривень за кожний контейнер.

 

 

 

4.                  ТЕРМІН ДІЇ, УМОВИ ЗМІНИ ДОГОВОРУ

4.1.            Даний Договір є консенсуальним та вступає в силу із «___» _________ 2013 року і діє до «___» _________ 2038 року.

4.1.1.      Орендні відносини між Сторонами виникають з моменту встановлення контейнерів заглибленого типу MOLOK і підписання відповідного акту, але не раніше _____________2013 року.

4.1.2.      Відносини по зобов’язанню зі збирання, перевезення та переробки починають діяти з моменту підписання відповідного акту, але не раніше «___» _________ 2013 року.

4.2.            Зміни або доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою сторін. Проекти змін та доповнень, розглядаються протягом 10 днів з дати їх надання на розгляд іншою стороною.

4.3.            Про зміни банківських реквізитів та юридичних адрес, Сторони попереджають одна одну за 3 дні письмово.

4.4.            Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

4.5.            Спори між сторонами Договору вирішуються перемовами з відповідним оформленням протоколів розбіжностей та протоколів перемов, а при недосягненні згоди – у судовому порядку згідно чинному законодавству.

4.6.            Цей Договір укладено в 2-х  (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу для кожної із Сторін.

4.7.            Замовник є платником податку на прибуток ________________________.

4.8.            Виконавець є платником податку на прибуток на загальних умовах.

 

 

 

Юридичні адреси  та банківські реквізити сторін:

                     

  Виконавець                                                                                              Замовник

ТОВ «ВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМС»

 

08322,  вул. П.Морозова, 8, с. Проліски, Бориспільський р-н, Київська обл.

 

ЄДРПОУ 37227257         

 

р/р № 26003001124555

 

в КСВ ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» м. Київ

 

МФО 300670

 

ІПН 372272526574

 

Свідоцтво платника ПДВ № 200125300


Генеральний директор

 

Громико Микита Григорович,

діє на підставі Статуту

                 ______________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ______________

  
Головна сторінка
Господарська Асоціація ОСББ, ЖБК Києва
Екс пертна рада
Виборча програма
"Новий" закон ОСББ
"Чорний" закон
Діяль ність
Ство рення ОСББ
Корисні орга нізації
Вивіз сміття
Тари фи
Моно полісти КЖКХ
Реформа ЖКГ
Земля