Спілка власників житла Києва
За ОСББ та ЖБК майбутнє!

Порядок вступу

Діяльність

Закон Про ОСББ

Досвід інших

Оплата праці

Будинкові "революції"

Проблеми ОСББ/ЖБК

Заяви мешканці

Дог мешканці

Перелік док

Договір

Додатки

Дані ГВП

Характеристика будинку

Договір транзиту

Договір послуг

Утеплення квартири, будинку
Договір послуг

Цей проєкт договору надало ПАТ "Київенерго" для обговорення.
Він для нас в цілому не прийнятний.
Але його користь, що договір є документом, який можна обговорювати і не більше.
Подивіться, що можна використати, що треба змінити, підкорегувати, а що відкинути, як не прийнятне.
Прошу Ваші зміни, доповнення та зауваження надсилати на   smdedov@ukr.net

************************************

ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

м. Київ                                                                                                                            "____" _____  2014 року

 

                    

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КИЇВЕНЕРГО» в особі __________________________ , що діє  на підставі ____________________________ (статуту, довіреності від _________ №____), (далі - Замовник), з однієї сторони, та

___________________________________________________ в особі ____________________________, що діє на підставі ___________(статуту, довіреності від _________ №____), (далі – Виконавець) з іншої сторони, що далі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей договір (далі - Договір) про таке:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання надавати послуги з:

1.1.1. витребовування у споживачів комунальних послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води документів, які необхідні для укладання договорів про надання послуг з централізованого опалення та послуг з централізованого постачання гарячої води між ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та споживачами послуг (правовстановлюючі документи, документи про склад мешканців, пільговиків, площі об’єктів  тощо)

1.1.2. збору та обробки документів, отриманих від споживачів послуг

1.1.3. надання Замовнику наявних копій документів, отриманих  від споживачів послуг

1.1.4. ведення  бази даних споживачів;

1.1.5. внесення в базу даних споживачів оновленої інформації та документів, отриманих від споживачів

1.1.6. надання Замовнику електронної  бази даних споживачів, оновленої  протягом останнього розрахункового місяця в частині інформації щодо власників, користувачів об’єкту, складу мешканців, пільговиків, площі  об’єктів, наявних засобів обліку, їх відповідності вимогам до засобів вимірювальної техніки та дотримання терміну періодичної повірки, наявності факту монтажу або демонтажу засобів обліку тощо.

1.1.7. доставки платіжних квитанцій споживачам

1.1.8. технічного аудиту засобів обліку гарячої води споживачів  на предмет їх відповідності вимогам до засобів вимірювальної техніки та дотримання терміну періодичної повірки.

1.1.9. демонтажу, доставки в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» для проведення монтажу та власне монтажу засобів обліку гарячої води споживачів у разі їх невідповідності вимогам до засобів вимірювальної техніки та недотримання терміну періодичної повірки .

1.2.               Замовник зобовязується сплатити Виконавцю вартість наданих послуг відповідно до умов цього Договору.

 

 

 

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

2.1.Ціна Договору становить _____ грн., що включає в себе  ПДВ ____ грн.

2.2. Вартість надання послуг, обумовлених даним Договором, зазначаються у Розрахунку вартості послуг (Додаток 1 до Договору).

2.3.За результатом наданих послуг Виконавець до першого числа кожного розрахункового місяця оформляє та передає на підписання Замовнику Акт наданих послуг. Разом з Актом наданих послуг Виконавець надає Замовнику:

- рахунок-фактуру

- електрону базу даних споживачів, оновлену протягом останнього розрахункового місяця  в частині інформації щодо власників, користувачів об’єкту, складу мешканців, пільговиків, площі  об’єктів, наявних засобів обліку, їх відповідності вимогам до засобів вимірювальної техніки та дотримання терміну періодичної повірки, наявності факту монтажу або демонтажу засобів обліку тощо.

-копії документів, отримані від споживачів за останній розрахунковий місяць

 

2.3. Замовник протягом 5-ти робочих днів з моменту одержання від Виконавця Акта наданих  послуг, підписує і направляє Виконавцеві зазначений Акт або мотивовану відмову в прийманні наданих послуг з переліком необхідних дороблень.

2.4. Виконавець протягом 5-ти робочих днів з дня одержання відмови Замовника від приймання наданих послуг з переліком необхідних дороблень складає  і направляє Замовникові підписаний зі своєї сторони, двосторонній Акт з переліком необхідних дороблень і термінів їх виконання.

2.5. Виявлені Замовником недоліки наданих послуг, що вимагають доробки, підлягають безоплатному усуненню Виконавцем у 15-денний термін з моменту одержання Виконавцем відмови Замовника з вказівкою необхідних дороблень. Цей термін  може бути за згодою Сторін продовжений,  але  не більше 1 місяця.

2.6. Датою виконання зобов'язань Виконавця за цим Договором є дата підписання Замовником Акта наданих послуг.

2.7.Замовник оплачує вартість наданих послуг у національній грошовій одиниці на поточний рахунок Виконавця, на підставі рахунку-фактури та Акту наданих послуг протягом 10 банківських днів після підписання Акту наданих послуг.

 

               

 

 

3.       ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

3.1. Замовник зобов'язаний:

3.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати надані послуги.

3.1.2. Приймати надані послуги згідно з актом приймання-передачі наданих послуг у разі відсутності зауважень щодо якості наданих послуг та відповідності їх умовам цього Договору.

 

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Контролювати надання послуг Виконавцем.

3.2.2.  Зменшувати обсяг закупівлі послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

3.2.3. Використовувати отриману від Виконавця  згідно умов договору базу даних споживачів у своїй діяльності.

 

3.3. Виконавець зобов'язаний:

3.3.1. Своєчасно та якісно надавати послуги, встановлені цим Договором.

3.2.2. При наданні Послуг не допускати помилок щодо внесення інформації в базу даних споживачів.

3.2.3. По закінченні надання Послуг передавати Замовнику результати наданих Послуг;

3.2.5. При виникненні обставин, перешкоджаючих наданню Послуг, терміново повідомити Замовника..

 

3.4. Виконавець має право:

3.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги.

 

 

5.       ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3. У разі порушення Виконавцем терміну надання послуг за цим Договором або порушення терміну  передання їх результатів Замовнику, Виконавець сплачує Замовникові пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на момент прострочення, за кожний день прострочення.

 

 

6.       ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо воно виникло внаслідок непереборної сили, а саме: стихійного лиха, екстремальних погодних умов, пожеж, війн, страйків, військових дій, цивільних безладів, втручань з боку влади, включаючи судові, правоохоронні та контролюючі органи, (видання актів нормативного або ненормативного характеру, накладення арешту на Майно, встановлення публічного обтяження або заборона Cторонам Договору або третім особам вчиняти будь-які дії, пов’язані з виконанням обов’язків або реалізації прав за цим Договором), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору. У такому разі, термін виконання умов Договору відкладається відповідно до часу дії таких обставин.

6.2. За настання обставин, що вказані в пункті 6.1 Договору, Сторона, для якої вони виникли, повинна в триденний термін будь-якими доступними способами у разі можливості повідомити другу Сторону про настання таких обставин з подальшим підтвердженням факту існування обставин непереборної сили довідкою територіального органу Торгово-промислової палати України.

6.3. Якщо обставини чи їх наслідки будуть тривати більше 2-х місяців, то Замовник або Виконавець буде мати право відмовитися від подальшого виконання Договору. В цьому випадку ні Замовник, ні Виконавець не має права на відшкодування можливих збитків.

6.4. Достатнім доказом існування і тривалості форс-мажорних обставин непереборної сили є документ, виданий компетентними державними органами.

 

 

 

7.       ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

7.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

 

 

8.       СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами діє до ____ року.

8.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу. 

 

 

9.       КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Сторони вживатимуть заходів для того, щоб зміст Договору не став відомим іншим особам.

9.2. Замовник має право без письмового погодження Виконавця знайомити із змістом цього Договору та документами, пов’язаними з його виконанням, банки та інші фінансові установи, у разі, якщо майнові права за цим Договором будуть передаватися  та/або передані в заставу таким банкам або фінансовим установам. Однак  Замовник попереджатиме банки та інші фінансові установи, що зазначена інформація є конфіденційною.

9.3. Протягом дії цього Договору і після його припинення з будь-яких причин жодна Сторона не може без попереднього письмового узгодження з іншою Стороною розголошувати третім особам та/або публікувати, та/або сприяти опублікуванню будь-якої інформації, яка була б надана однією із Сторін за цим Договором або стала відома одній зі Сторін у зв’язку з виконанням  зобов’язань за цим Договором.

9.4. За цим Договором поняття “конфіденційна інформація” включає в себе всі документи, пов’язані з виконанням цього Договору.

9.5. Умова щодо конфіденційності цього Договору не поширюється на випадки надання інформації органам влади, контролюючим, правоохоронним органам у порядку, передбаченому чинним законодавством.

9.6. Не вважати конфіденційною інформацію, яка на момент її передачі Стороні є загальновідомою внаслідок причин, не пов’язаних з Договором.

9.7. Сторони зобов’язані зберігати конфіденційність умов цього Договору, технічної, комерційної, фінансової та іншої інформації, пов’язаної з виконанням умов цього Договору.

 

 

10.    ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Дострокове розірвання Договору може бути здійснене у таких випадках:

за згодою обох Сторін, оформленій письмово шляхом підписання угоди між Сторонами про це або шляхом обміну листами;

з ініціативи Замовника, оформленої письмово у вигляді повідомлення про розірвання Договору, що має бути відправлено Виконавцю не пізніше 15-ти календарних днів до моменту розірвання Договору (ст.525 ЦК України). Договір вважається розірваним з дати відправлення Замовником на адресу Виконавця, зазначену в Розділі 13 цього Договору, повідомлення про розірвання Договору.

10.2. У разі дострокового розірвання Договору Сторони протягом __ календарних днів з дня розірвання Договору мають погодити усі документи та розрахунки для здійснення остаточного розрахунку за Договором.

10.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору є невід’ємною частиною цього Договору та є обов’язковими для виконання Сторонами лише в разі, якщо вони оформлені таким чином: виконані письмово, підписані повноважними представниками Сторін, скріплені печатками Сторін. Усі виправлення у тексті, зміни та доповнення до Договору мають юридичну силу лише у разі їх взаємного посвідчення повноважними представниками Сторін.

10.4. Сторони домовилися, що строк позовної давності три роки застосовується для вимог про стягнення із Виконавця штрафних санкцій (неустойка, штраф, пеня).

10.5. Сторони домовилися, що за прострочення виконання Виконавцем зобов’язань за Договором, нарахування штрафних санкцій (неустойка, штраф, пеня) припиняється через рік від дня, коли зобов’язання мало бути виконано.

10.6. Сплата Виконавцем визначених цим Договором штрафних санкцій (неустойка, штраф, пеня) не звільняє його від обов’язку відшкодовувати за вимогою Замовника збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки, упущена вигода) у повному обсязі. Сплата штрафних санкцій, а також відшкодування збитків не звільняє Виконавця від виконання зобов’язань у натурі.

10.7. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених у цьому договорі реквізитів (повна та скорочена назва, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, банківські реквізити, у тому числі поточний рахунок) та зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про такі зміни протягом __ календарних  днів з дати виникнення таких змін.

10.8. Договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

10.9. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки третій Стороні без письмової згоди іншої Сторони.

10.10. Сторони підтверджують, що на момент укладення Договору, вони є юридичними особами згідно з діючим законодавством України, мають необхідні ліцензії та інші документи, необхідні для здійснення господарської діяльності. Фізичні особи, які підписали цей Договір, та вказані у преамбулі, наділені необхідними повноваженнями та не мають обмежень прав на підписання і виконання Договору.

10.11 Усі повідомлення, будь-яке листування тощо за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином, якщо вони письмово оформлені та надіслані відповідним листом (рекомендований лист, цінний лист з описом вкладення, передача листа посильним). У будь-якому разі Замовник вважається повідомленим з моменту фактичного отримання листа, а Виконавець з моменту направлення Замовником відповідного листа (передання до поштового відділення зв’язку та отримання фіскального чеку; поставлення на копії документа будь-якої відмітки, що свідчить про його отримання Виконавцем).

10.12. Замовник має статус платника податку на прибуток на загальних умовах.

 Виконавець має статус платника податку на прибуток на загальних умовах.

11.2.15. Відповідальні представники Сторін:

Від Замовника _____________________________________ (П.І.п/б, контактний телефон, факс)

Від Виконавця ________________________________ (П.І.п/б, контактний телефон, факс)

 

 

11.2.16 Невід'ємною частиною цього Договору є:

 

Додаток 1: «Розрахунку вартості послуг» на 1 арк.          

                             

 

12.    МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

 

ЗАМОВНИК

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КИЇВЕНЕРГО»

Місцезнаходження:

п/р МФО

код ЄДРПОУ

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ

 

 

Місцезнаходження:

п/р МФО

Код ЄДРПОУ

____________________/ ___________________

 

 

____________________ / _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

                                                                                                              до Договору № ________

                                                                                                          від ___________2014 р.

 

            

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Замовник:                                                                                                    Виконавець:

 

               

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ  ПОСЛУГ

 

згідно з договором  № ________ від _________2014 р.

 

 

 

 

Назва послуги

 

Строк надання послуги

 

Вартість за одиницю       послуги  (грн., без ПДВ)

 

Примітка

витребовування у споживачів комунальних послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води документів, які необхідні для укладання договорів про надання послуг з централізованого опалення та послуг з централізованого постачання гарячої води між ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та споживачами послуг (правовстановлюючі документи, документи про склад мешканців, пільговиків, площі об’єктів  тощо)

щомісячно

 

 

збір та обробка документів, отриманих від споживачів послуг

щомісячно

 

 

надання Замовнику наявних копій документів, отриманих  від споживачів послуг

щомісячно

 

 

ведення  бази даних споживачів;

щомісячно

 

 

внесення в базу даних споживачів оновленої інформації та документів, отриманих від споживачів

щомісячно

 

 

надання Замовнику електронної  бази даних споживачів, оновленої  протягом останнього розрахункового місяця в частині інформації щодо власників, користувачів об’єкту, складу мешканців, пільговиків, площі  об’єктів, наявних засобів обліку, їх відповідності вимогам до засобів вимірювальної техніки та дотримання терміну періодичної повірки, наявності факту монтажу або демонтажу засобів обліку тощо.

щомісячно

 

 

доставка платіжних квитанцій споживачам

щомісячно

 

 

технічний аудит засобів обліку гарячої води споживачів  на предмет їх відповідності вимогам до засобів вимірювальної техніки та дотримання терміну періодичної повірки.

щомісячно

 

 

 

демонтаж, доставка в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» для проведення монтажу, монтаж засобів обліку гарячої води споживачів у разі їх невідповідності вимогам до засобів вимірювальної техніки та недотримання терміну періодичної повірки

у разі необхідності

 

 

 
 
Головна сторінка
Господарська Асоціація ОСББ, ЖБК Києва
Екс пертна рада
Виборча програма
"Новий" закон ОСББ
"Чорний" закон
Діяль ність
Ство рення ОСББ
Корисні орга нізації
Вивіз сміття
Тари фи
Моно полісти КЖКХ
Реформа ЖКГ
Земля