Спілка власників житла Києва
За ОСББ та ЖБК майбутнє!

ЗУ Про кооперацію

Законопроект КМ 8474 щодо ОСББ

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Висновок експертного управління

Подання Комітету ВР
"Новий" закон ОСББ

Проект
(Тираж 14.03.2012)


ЗАКОН   УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
об’єднань співвласників багатоквартирного будинку

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3—4, ст. 27):
1) статтю 42 викласти в такій редакції:
“Стаття 42. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків
1.    Земельні ділянки державної або комунальної власності, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, належні до них будівлі, споруди, а також прибудинкові території, надаються в користування юридичним особам, які здійснюють управління цими будинками.
2. У разі утворення в багатоквартирному жилому будинку об’єднання співвласників багатоквартирного жилого будинку земельна ділянка, на якій розташовано багатоквартирний жилий будинок, належні до нього будівлі, споруди а також прибудинкова територія за клопотанням вищого органу управління об’єднання передаються безоплатно у власність або постійне користування цьому об'єднанню.
3. Порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, належні до них будівлі, споруди, а також прибудинкові території визначається рішенням вищого органу об’єднання співвласників багатоквартирних жилих будинків.
4. Розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначаються на підставі відповідної документації із землеустрою».
3) частину другу статті 92 доповнити пунктом “г” такого змісту:
“г) об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.”.
2. У Законі України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 10, ст. 78; 2006 р., № 4, ст. 60; 2011 р., № 6, ст. 41):
1) у статті 1:
в абзаці другому слова “асоціація власників жилих будинків” замінити словами “асоціація об’єднань співвласників багатоквартирного будинку”;
абзац четвертий виключити;
абзац восьмий викласти в такій редакції:
«спільне майно у багатоквартирному будинку (далі - спільне майно) — неподільна частина багатоквартирного будинку, яка складається з частини допоміжних приміщень, конструктивних елементів, технічного обладнання такого будинку та загальне майно всередині та за межами багатоквартирного будинку»;
абзац дев’ятий після слів “створена власниками” доповнити словами “жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку”;
абзаци десятий, дванадцятий і тринадцятий викласти в такій редакції:
«прибудинкова територія — територія навколо багатоквартирного будинку або комплексу багатоквартирних будинків, яка визначається на підставі містобудівної документації і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку, і належних до нього будівель та споруд»;
«уповноважена особа співвласника — особа, яка на підставі договору або закону має право представляти інтереси співвласника;
управитель — особа, яка за дорученням об’єднання здійснює управління спільним майном і забезпечує належну експлуатацію багатоквартирного будинку або комплексу багатоквартирних будинків та їх прибудинкових територій відповідно до законодавства та умов договору»;
З урахуванням алфавітного порядку доповнити термінами такого змісту:
«обов’язкові внески та платежі співвласників – кошти на утримання і ремонт спільного майна, перелік та розміри яких, а також порядок їх сплати встановлюються відповідно до статуту об’єднання рішенням загальних зборів»;
«співвласники багатоквартирного будинку (далі - співвласники) - власники жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, які є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку»;
2) у статті 4:
у частині першій слова “його членів” замінити словом “співвласників”;
частину третю доповнити реченням такого змісту: “Власники жилих та нежилих приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об’єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть спільно створити одне об’єднання”;
у частині четвертій слова “власників приміщень” замінити словом “співвласників”;
частину п’яту викласти в такій редакції:
“Господарче забезпечення діяльності об’єднання може здійснюватися як власними силами об’єднання (шляхом самозабезпечення), так і шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання”;
частину восьму доповнити реченням такого змісту: “Об’єднання не несе відповідальності за зобов’язаннями власників жилих та нежилих приміщень у будинку”;
доповнити частиною десятою такого змісту:
“Майно, придбане об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є спільною власністю власників жилих та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку”;
3) у статті 6:
частину першу викласти в такій редакції:
“Об’єднання може бути створене лише власниками жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку (багатоквартирних будинків).
Установчі збори об’єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках скликаються після отримання правовстановлюючих документів більшістю власників жилих та нежилих приміщень”;
у частині третій і першому реченні частини четвертої слова “власником будинку або” виключити, а слово «квартир» замінити словом «жилих»;
частину одинадцяту доповнити реченням такого змісту: “У разі створення об’єднання власниками жилих та нежилих приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках правомочність зборів та результати голосування визначаються окремо щодо кожного будинку”;
доповнити частинами шістнадцятою і сімнадцятою такого змісту:
«Установчі документи об’єднання підписує голова установчих зборів або інша уповноважена ними особа.
Органи місцевого самоврядування у тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання забезпечують передачу йому технічної документації багатоквартирного будинку, включаючи акт прийняття в експлуатацію, технічний паспорт і плани інженерних мереж”;
4) у статті 7:
у частині першій:
в абзаці четвертому слова “сумісній” та “(неподільного майна)” виключити;
абзаци п’ятий, тринадцятий та п’ятнадцятий виключити;
частину другу доповнити реченням такого змісту:
“Включення до статуту відомостей про склад співвласників не є обов’язковим.”;
5) у частині першій статті 8 слова “та власники садиб” виключити;
6) статтю 9 виключити;
7) у статті 10:
у частині першій слова “його членів” замінити словом “співвласників”;
частину четверту доповнити реченнями такого змісту: “У разі якщо на загальних зборах відсутній кворум, необхідний для прийняття рішень, правління може призначити письмове опитування співвласників (далі — опитування) та утворити відповідну комісію для його проведення. Рішення про опитування приймається правлінням того самого дня, на який скликалися загальні збори, що не відбулися, а опитування проводиться протягом двох тижнів. Результати опитування мають силу рішення загальних зборів об’єднання і повідомляються всім співвласникам у тому самому порядку, що і рішення загальних зборів. Порядок проведення опитування та визначення його результатів визначається статутом об’єднання ”;
частину п’яту доповнити словами «якщо інше не встановлено законом»;
у частині восьмій:
абзац сьомий після слова “визначення” доповнити словами “переліку і”;
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
“визначення розміру матеріального та іншого заохочення членів правління”;
в абзаці десятому слово “об’єднання” виключити;
частину дев’яту викласти в такій редакції:
«Якщо протягом двох тижнів після оприлюднення рішення загальних зборів до правління об’єднання не надійшло звернень співвласників про незгоду з прийнятим рішенням таке рішення вважається прийнятим за згодою всіх співвласників. Спори щодо здійснення права власності на спільне майно вирішуються в судовому порядку»;
після частини десятої доповнити новою частиною такого змісту:
“Рішення щодо визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, порядку управління та користування спільним майном, передачі в користування об’єктів, що належать до спільного майна, фізичним і юридичним особам, реконструкції та капітального ремонту будинку або зведення господарських споруд вважаються прийнятими, якщо за них проголосували не менш як дві третини співвласників, якщо статутом об’єднання не передбачено прийняття таких рішень більшою ніж дві третини кількістю голосів.».
У зв’язку з цим частини одинадцяту — шістнадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою — сімнадцятою;
абзац сьомий частини п’ятнадцятої доповнити словами: «призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення»;
8)    статтю 11 викласти в такій редакції:
«Стаття 11. Передача спільного майна багатоквартирного будинку в управління об’єднанню
У тримісячний термін з дня державної реєстрації об'єднання спільне майно багатоквартирного будинку передається в його управління, а попередній балансоутримувач зобов'язаний передати таке майно з власного балансу за відповідним актом.
Передача спільного майна багатоквартирного будинку в управління об’єднанню відбувається у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Спори щодо прийняття та передачі спільного майна багатоквартирного будинку в управління об’єднанням вирішуються у судовому порядку»;
9)    у статті 12:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 12. Управління спільним майном багатоквартирного будинку»;
у частині першій:
абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
“Управління спільним майном у багатоквартирному будинку здійснює об’єднання через свої органи управління шляхом:
належної експлуатації багатоквартирного будинку та забезпечення дотримання умов користування власним та спільним майном власниками жилих та нежилих приміщень”;
в абзаці четвертому слова “майну, яке перебуває у нього на балансі” замінити словами “власному та/або спільному майну”;
частину другу викласти в такій редакції:
«За рішенням загальних зборів функції управління спільним майном у багатоквартирному будинку можуть бути передані, всі або частково, управителю або асоціації відповідно до договору»;
частину третю виключити;
частину четверту викласти в такій редакції:
«Форма управління спільним майном багатоквартирного будинку може бути змінена в будь-який час у встановленому законом порядку»;
10) у статті 13:
частину першу викласти в такій редакції:
«У разі, якщо функції управління спільним майном у багатоквартирному будинку за рішенням загальних зборів об’єднання передані управителю, відносини між ним та співвласником регулюються договором, умови якого мають відповідати умовам Типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України»;
частину другу виключити;
абзац сьомий частини третьої після слова “щомісячного” доповнити словами “внеску та”;
частини четверту - шосту замінити чотирма частинами такого змісту:
«Умови договору затверджуються загальними зборами об’єднання і є однаковими для кожного договору управителя із співвласником. Під час укладення договору сторони змінюють затверджений загальними зборами текст лише в частині, що стосується інформації про співвласника, характеристик жилого та/або нежилого приміщень.
Кожен співвласник укладає договір з управителем на підставі рішення загальних зборів.
Спори щодо укладання та змісту конкретного договору вирішуються за згодою сторін або у судовому порядку.
У разі відмови власника сплачувати обов'язкові внески та платежі на утримання і ремонт спільного майна об'єднання має право звернутися до суду.
У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.
частину восьму виключити;
11) у статті 14:
назву викласти в такій редакції:
“Стаття 14. Права співвласника”;  абзац перший у частині першій викласти в такій редакції:
“Співвласник має право”;
абзац сьомий виключити;
у частині другій слово “воно” замінити словом «об’єднання»;
у частинах третій — п’ятій слово “власників” замінити словом “співвласників”;
у частині четвертій слова “прав власника” замінити словами “співвласником своїх прав”;
12) у статті 15:
назву викласти в такій редакції: “Стаття 15. Обов’язки співвласника”;
у частині першій: абзац перший викласти в такій редакції: “Співвласник зобов’язаний”;
в абзаці шостому слова “інших власників” замінити словами “інших співвласників”;
абзац восьмий після слова “належні” доповнити словами “внески та”;
абзац дев’ятий після слів “інших власників” доповнити словами “жилих та нежилих приміщень”;
частину другу викласти в такій редакції:
«Статутом об'єднання можуть бути встановлені інші обов'язки співвласників»;
13) статтю 16 викласти в такій редакції: “Стаття 16. Права об’єднання
Об’єднання має право відповідно до законодавства та статуту за рішенням загальних зборів :
створювати органи управління і визначати умови їх діяльності та оплати;
приймати рішення щодо надходження та витрат коштів об’єднання;
визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту спільного майна відповідно до статуту;
укладати договори на виконання робіт та надання послуг для об’єднання;
виступати замовником робіт з капітального ремонту, реконструкції будинку;
встановлювати розміри обов’язкових внесків та платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного і ремонтного фондів;
для виконання статутних завдань здійснювати господарче забезпечення діяльності об’єднання в порядку, визначеному законом;
визначати підрядника, укладати договори на управління та експлуатацію, обслуговування і ремонт майна з будь-якою фізичною або юридичною особою відповідно до статуту та законодавства;
здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та платежів;
захищати права, представляти інтереси співвласників у судах, органах державної влади і органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;
використовувати допоміжні приміщення в багатоквартирному будинку для потреб органів управління об’єднання.
Загальні збори членів об’єднання мають право делегувати асоціації, до якої входить об’єднання, частину повноважень власних органів управління.
Об’єднання може стати засновником (членом) асоціації”;
14) у статті 17: у частині першій:
в абзаці третьому слово «об’єднання» виключити;
в абзаці четвертому слова “платежів, зборів і внесків” замінити словами “внесків та платежів”, а слова “а також” замінити словами “у тому числі”;
в абзаці п’ятому слова “платежі, збори і внески” замінити словами “внески та платежі”, а слова “а також” замінити словами “у тому числі”;
в абзаці шостому слова “товариств з обмеженою відповідальністю” замінити словами “інших юридичних осіб”;
перше речення частини третьої викласти в такій редакції:
«Загальні збори об'єднання можуть прийняти рішення про списання боргів співвласників у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна, на суму боргу»;
15) в абзацах шостому і восьмому частини першої статті 18 слово “асоціації” виключити;
16) у статті 19:  частину першу викласти в такій редакції:
“Власникам жилих та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку належить на праві спільної сумісної власності спільне майно у багатоквартирному будинку”;
частини другу — четверту виключити;
у частині п’ятій слово «неподільного» замінити словом «спільного».
у частині шостій слова “права спільної власності на майно” замінити словами “спільного майна у багатоквартирному будинку”;
17) у статті 20: назву після слова “обов’язкових” доповнити словами “внесків та”;
частину першу викласти в такій редакції:
“Частка співвласника у загальному обсязі обов’язкових внесків та платежів на утримання і ремонт спільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі жилих та нежилих приміщень, що перебувають у його власності”;
частину другу виключити;
частину четверту після слова “обов’язкових” доповнити словом “внесках і”;
18) статтю 21 викласти в такій редакції:  «Стаття 21. Кошти об’єднання
Кошти об'єднання складаються з:
залишків коштів на рахунках попереднього власника майна;
статутних внесків, обов'язкових платежів співвласників;
коштів, отриманих об'єднанням у результаті здачі в оренду допоміжних приміщень;
субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та компенсацій за громадян, які користуються правом на їх отримання, щодо оплати житлово-комунальних послуг у їх частці в загальному обсязі обов'язкових внесків та платежів на утримання і ремонт спільного майна;
коштів та майна, які надходять для здійснення потреб основної діяльності об’єднання.
добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних і юридичних осіб;
коштів, залучених на умовах кредиту або позики;
коштів державного і місцевих бюджетів, отриманих на підставах спільного фінансування для утримання і ремонту будинку;
пасивних доходів.
Перелік та розміри обов’язкових внесків та платежів співвласників, а також порядок їх сплати встановлюються загальними зборами об’єднання відповідно до закону та статуту об’єднання.
19) статтю 22 викласти в такій редакції:
Стаття 22. Забезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку
Для забезпечення потреб в експлуатації багатоквартирного будинку, користуванні спільним майном у такому будинку, включаючи поточний ремонт, утримання будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, опалення, вивезення побутових відходів, об’єднання за рішенням загальних зборів має право: визначати управителя або виконавців окремих житлово-комунальних послуг, з яким (якими) усі співвласники укладають відповідні договори.
Відмова суб’єктів природних монополій – постачальників комунальних послуг від укладання договорів із власниками та надання відповідних послуг тягне за собою відповідальність відповідно до закону;
задовольняти всі або частину зазначених потреб силами самого об’єднання шляхом самозабезпечення.
Договори між власниками та надавачами комунальних послуг - суб’єктами природних монополій укладаються безпосередньо між ними.
Питання самозабезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку регулюються Господарським кодексом України в частині господарчого забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів.
Самозабезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку може здійснюватися безпосередньо силами співвласників, а також шляхом залучення об’єднанням фізичних та юридичних осіб на підставі укладених договорів.
У разі прийняття рішення про самозабезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку об’єднання самостійно несе відповідальність за забезпечення потреб у поточному ремонті, утриманні багатоквартирного будинку, водопостачанні та водовідведенні, опаленні, вивезенні побутових відходів відповідно до закону. Відповідальність за забезпечення таких потреб перед наймачами, орендарями жилих і нежилих приміщень несуть співвласники, що здали в найм, оренду належні їм жилі та нежилі приміщення відповідно до договору найму, оренди.
Для фінансування самозабезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування жилими і нежилими приміщеннями та спільним майном у багатоквартирному будинку співвласники сплачують відповідні внески та платежі в розмірах, установлених загальними зборами об’єднання. За згодою правління окремі співвласники можуть у рахунок сплати таких внесків та платежів виконувати окремі роботи в рамках самозабезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку.
Об'єднання оплачує холодну та гарячу воду, теплову та електричну енергію, природний газ, комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів) та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за цінами (тарифами), встановленими для населення.
3 метою надання громадянам пільг та обчислення розміру субсидій на оплату житлово-комунальних послуг плата за послуги з утримання будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, газо- та електропостачання, опалення, вивезення побутових відходів визначається виходячи із внесків та платежів, що сплачуються власниками об'єднанню на такі цілі»;
20) у статті 24:  у частині першій слова “на баланс” виключити;
у частині другій слово “об’єднання” виключити;
у частині п’ятій слова “на обслуговування і ремонт неподільного та загального майна в житловому комплексі” виключити;
21) у частині першій статті 25 слово “управителя” замінити словами “з управління”;
22) у статті 26: частини першу, другу, четверту і п’яту виключити;
друге і третє речення частини третьої виключити;
23) у статті 28: частини другу і третю викласти в такій редакції:
“Об’єднання ліквідується у разі:
придбання однією особою всіх приміщень у багатоквартирному будинку;
прийняття співвласниками рішення про ліквідацію об’єднання;
ухвалення судом рішення про ліквідацію об’єднання.
У разі ліквідації об’єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками пропорційно до загальної площі жилих та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку, що перебувають у їх власності”;
у частині четвертій:  у першому реченні слово “власника” замінити словом “співвласника”;
у другому реченні слово “власник” замінити словом “співвласник”, а слова “приміщення в об’єднанні, незалежно від членства в ньому” виключити;
24) у тексті Закону слова «член об’єднання» в усіх відмінках і формах числа, «неподільне і загальне майно» та «неподільне та загальне майно», «житловий комплекс» в усіх відмінках замінити відповідно словами «співвласник» у відповідному відмінку і числі, «спільне майно», «багатоквартирний будинок» у відповідному відмінку і числі.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2013 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 подати на розгляд Верховної Ради України проект закону, що визначатиме правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об'єднань інвесторів жилих та нежилих приміщень не введених в експлуатацію багатоквартирних будинків для захисту їхніх прав, свобод та законних інтересів;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 
Головна сторінка
Господарська Асоціація ОСББ, ЖБК Києва
Екс пертна рада
Виборча програма
"Новий" закон ОСББ
"Чорний" закон
Діяль ність
Ство рення ОСББ
Корисні орга нізації
Вивіз сміття
Тари фи
Моно полісти КЖКХ
Реформа ЖКГ
Земля